Kirjoitukset

Vaalistartti Kruunuvoudintalolla

Tervetuloa eduskuntavaalikampanjani avajaistilaisuuteen

 

Lämmin kiitos Tytöille ja Kirstille valitsemistanne ihanista lauluista, niitä olisi voinut kuunnella vaikka kuinka pitkään!

Koen, että hoitaessani luottamustehtäviäni, olen saanut olla yhteiskunnallisella näköalapaikalla. Luottamustehtävissäni olen halunnut ajaa keskustalaisia arvoja: huolenpitoa, välittämistä ja vastuuta. Minulle on ollut ja on tärkeää ajatella asioita kaikkien niiden ihmisten näkökulmasta, joiden arkeen päätökset vaikuttavat eniten. Ajattelen, että jokainen meistä on oman elämäntilanteensa asiantuntija. Meille kaikille on tärkeää, että voimme vaikuttaa omaan elämäämme ja sen olosuhteisiin. Haluan edistää yhteiskunnassa oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja arvokas ja meidän on huolehdittava toisistamme. Erityisen huolenpidon ja välittämisen kohteena tulee olla he, jotka syystä tai toisesta tarvitsevat hoivaa ja tukea selviytyäkseen elämässä. Erityisesti on huolehdittava lapsista ja nuorista, joiden tulevaisuutta nyt rakennetaan.

 

Sydäntäni lähellä ovat lapset ja perheet.

Mitä paremmin perhe voi, sitä paremmat eväät lapsi saa elämälleen. Elämään liittyy yllätyksellisyys; on syntymää, sairautta, kuolemaa ja karikoita. On erittäin tärkeää, että matalalla kynnyksellä tuetaan vanhempia elämän haasteissa sekä tarjotaan ohjausta ja tukea arkeen. Perheiden hyvinvointia edistää se, että kunnissa toteutetaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Pidän ensiarvoisena sitä, että perheet voivat oman elämäntilanteensa mukaan valita, millaisia palveluja käyttävät.

On siis huolehdittava esimerkiksi päivähoidon laadusta ja siitä, että ryhmäkoot ovat kyllin pienet ja että perheet saavat apua riittävän varhain. Myös neuvolaresurssien riittävyydellä on merkitystä turvallisen lapsuuden mahdollistamisessa. Lapsiperheiden kotipalvelua on ajettu alas, terveydenhoitajan ensimmäinen kotikäynti vauvaperheeseen jää liian usein toteutumatta. On erittäin tärkeää, että perheiden tuen tarve tunnistetaan riittävän varhain. Kunnat ovat kuitenkin taloudellisessa ahdingossaan ajaneet ennaltaehkäiseviä toimia alas. Esimerkiksi Kokkolaan kohdistuneet valtionosuusleikkaukset ovat kuluvien viiden vuoden aikana 60M€.

Perustason palvelut tulee yhteiskunnassa saada kuntoon ja säästöt syntyvät sitten raskaampien palveluiden tarpeiden vähentyessä.

 

Koulutusjärjestelmä, koulu ja oppilaat

Me keskustassa uskomme joustavaan, monipuoliseen ja tasa-arvoiseen koulutukseen. Koulutus on nähtävä yhteiskunnassa merkittävänä sijoituksena. Tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet luovat hyvinvointia. Kouluissa on tarjottava jokaiselle lapselle ja nuorelle sopiva opintopolku riippumatta oppilaan sosiaalisesta taustasta ja muista lähtökohdista. Tämä edellyttää esimerkiksi toisella asteella opinto-ohjauksen kehittämistä. Keski-asteella on runsaasti opintoja keskeyttäviä nuoria. Perusopetuksessa puolestaan on tärkeää muun muassa se, etteivät opetusryhmät ole liian suuria, mutta opetuksen tukijärjestelmät ja oppilashuollon resurssit ovat riittävät.

Huolenpito ja välittäminen tarkoittavat sitä, ettei kenenkään lapsen tai nuoren tarvitse koulussa kärsiä yksinäisyydestä ja kiusaamisesta. Pedagogista tukijärjestelmää voisi kehittää lisäämällä opettajien rinnalle esim. psykiatrisen sairaanhoitajan osaamista.  Lasten koulunkäynti edellyttää opettajien ja vanhempien kasvatuskumppanuutta.

Lasten ja nuorten lisääntyvään pahoinvointiin on puututtava ajoissa. Kokkolassakin erikoissairaanhoidon nuorten psykiatria on ylikuormitettua. Inhimillisemmin ja edullisemmin voitaisiin näitä haasteita hoitaa. Vakava viesti meille kaikille on se, että noin seitsemän alle kolmekymppistä jää työkyvyttömyyseläkkeelle joka päivä. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle yli miljoona euroa. Nuorten syrjäytyminen on suuri kustannus paitsi taloudellisesti mutta ennen kaikkea se on suuri inhimillinen kärsimys nuorelle ja hänen läheisilleen.

 

Arvokas ja turvallinen vanhuus

Me nuoremmat olemme suuressa kiitollisuudenvelassa maamme vanhuksille. Te olette työllänne ja uhrauksillanne rakentaneet maatamme. Nyt on meidän vuoromme kantaa vastuuta teistä.

Kuntoutusta kehittämällä voidaan kotona asumista pidentää ja elämänlaatua parantaa. Tästä mallista on Ruotsissa nähtävillä jo huikeat tulokset. Olen pari vuotta sitten perehtynyt tähän Göteborgin malliin ja olin viime viikolla tilaisuudessa, jossa etsittiin Kokkolan sosiaali- ja terveysmenoista säästöä. Konsultit nostivat juuri tämän Ruotsin mallin esille, ja todistivat kuinka sitä toteuttamalla vapautettaisiin Kokkolassakin 2M€ käytettäväksi vaikkapa avohoidon puolen palkkoihin. Ruotsissa on kuntouttamalla päästy pitkälle. Vuodeosastoja on lakkautettu, kun vanhukset ovat kuntoutuneet takaisin kotona asumiseen.

Keskustan arvojen mukaisesti ikäihmiset ovat osaavia, heillä on paljon elämänkokemusta ja paljon monenlaista tekemisen taitoa – teitä tarvitaan – olette voimavarana meille nuoremmille ja läheisillenne. Haluan tehdä työtä sen eteen, että ikääntyvillä ihmisillä on oikeus arvokkaaseen ja hyvään vanhuuteen.

Omaishoitajat  tekevät arvokasta työtä hoitaessaan omia läheisiään. Työllään he vähentävät painetta julkista taloutta kohtaan. Kelan laskelman mukaan omaishoitajat tuovat yhteiskunnalle kahden miljardin euron säästöt. Suurin osa omaishoitajista on puolisoaan hoitavia, iältään yli 65 vuotiaita.

Väestön ikääntyessä hoidettavia vanhuksia on enenevässä määrin. Omaishoitojärjestelmä on kuitenkin repaleinen. Kriteerit ja palkkiot vaihtelevat kunnittain. Palkkion suuruus saattaa vaihdella hoitajien kesken jopa sillä perusteella, mihin aikaan vuodesta omaishoitajuutta haetaan. Kunnan varat saattavat olla vähissä ja palkkio myönnetään perusteltua matalampana. Olen sitä mieltä, että omaishoitojärjestelmä on uudistettava ja tasa-arvoistettava. Palkkiot ja kriteerit on yhtenäistettävä koko maassa ja on huolehdittava omaishoitajien jaksamisesta.

Maan talous on saatava kuntoon. Velkaantumisvauhti on kestämätön. Suomen on myös turvattava kehittyvän yhteiskunnan tarpeet ja turvattava kilpailukykykynsä. Esimerkiksi energiaomavaraisuuden kasvattaminen on tärkeää. Sähkönkulutuksestamme noin 25 %,siis neljännes, on tuonnin varassa. Kotimaisia energiamuotoja kehittämällä luodaan uusia työpaikkoja sekä turvataan ihmisille työtä hajautetusti.

 

Yrittäjyydellä luodaan työtä ja hyvinvointia

Tunnen lukuisan määrän erilaisia yrittäjiä, arvostan yrittäjyyttä. Jo lähipiiriini kuuluu melkoinen määrä yrittäjiä. Runsas ja monipuolinen yrittäjyys luo alueelle työpaikkoja ja taloudellista hyvinvointia. Pienissä yrityksissä piilee myös siemen kasvuun. On tärkeää, että alueella koulutus vastaa yrityselämän tarpeisiin, jotta turhaa työttömyyttä ei synny ja alueellisen elinkeinoelämän työvoimatarve turvataan.

Hyvät ihmiset, mielestäni pienyrityksiä on tuettava helpottamalla uuden työntekijän palkkaamista. Työehdoista on pystyttävä sopimaan paikallisesti enemmän ja joustavammin. Alueemme tuottaa merkittävän osan koko maan maidosta. Erittäin ahdistava uutinen on ollut taas viime päivinä maidon tuottajahintojen lasku. Ensin Venäjän pakotteet ovat kiristäneet tuottajien tilannetta ja edelleen ahdinko syvenee. Maaseutuyrittäjyyden monimuotoisuutta on tuettava. Ja koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Edellä kuvaamani asiat ovat esimerkkejä niistä asioista, joihin haluan perehtyä lisää ja viedä niitä eteenpäin myös valtakunnan tasolla. Haluan viedä asioita eteenpäin yhteistyötä rakentamalla eri toimijoiden kanssa omien perusarvojeni pohjalta.

Hyvät keskustaperheen jäsenet, kampanjapäällikkö Mari, tukijat ja ystävät. (Joudun turvautumaan eräältä Pohjois-Pohjanmaan kanttorilta oppimaani sanaan ÄLOS =Älä Liikutu Omista Sanoistasi). Haluan kiittää teitä kaikesta siitä tuesta, mitä olen jo tähän mennessä luottamustoimissani teiltä saanut. Kiitän myös kaikkia teitä, jotka olette minua kannustaneet sanoin ja teoin elämäni eri vaiheissa.

Mutta erityinen kiitos kaikille teille, jotka olette täällä tänään ja haluatte olla tukemassa minun eduskuntavaaliehdokkuuttani. Tulen edelleen tarvitsemaan paljon apua ja tukea.

 

Lämpimästi tervetuloa yhteiselle matkalle!

Kommentit pois päältä artikkelissa Vaalistartti Kruunuvoudintalolla